صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 Methods of Pain Relief in Burn Patients in Iran Mina Abolfazlie سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Master of Nursing, Tehran University of Medical Sciences
2 Comparison of susceptibility of common bacteria in Imam Reza Burn Center in Mashhad to silver sulfadiazine 1% manufactured by different Iranian pharmaceutical companies Ali Ahmadabadi سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Surgical oncology research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Gasoline misuse as fire accelerant: A fatal but preventable cause of burn injury in Tehran, Iran Mostafa Dahmardehei سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Burns Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 An Unprecedented Increase in Burn Injuries Due to Alcohol-Based Hand Sanitizers During the COVID-19 Outbreak; A Cross-Sectional Study Mostafa Dahmardehei سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Burns Research Center, Iran University of Medical sciences, Tehran, Iran.
5 Evaluation of the effect of vitamin E on burn wound healing Maedeh Askari سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Department of Nursing, Shushtar University of Medical Sciences Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
6 بررسی اثر لیپوژل گیاهی حاوی عصاره هیدروالکلی رامنوس کاتارتیکا (Rhamnus cathartica L.) بر روی زخم در مدل حیوانی Shakiba Ataeian سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
7 بررسی پیامدهای سوختگی در بیماران سوختگی سروگردن بیمارستان ولایت رشت در سال¬های 1396- 97 Soudabeh Haddadi سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه-دانشیار-مرکزتحقیقات آنستزیولوژی-مرکزآموزشی ودرمانی الزهرا-دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت
8 Effects of education on the knowledge and attitude of the Members of the Medical Community Mobilization on First Aid for Burn Injuries: A randomized clinical trial Marjan Hajati سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Velayat Burn University Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
9 بررسي آسيب هاي شغلي چشم ناشی از سوختگی در مراجعين به بیمارستان Akram Hemmatipour سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
10 Description of nosocomial infections in burn patients from patient’s information registered in the Iran National Hospital Infections Care System in 2018 Soodabeh Hoveidamanesh سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Burn research center, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
11 تأثیر یک برنامه ی مراقبت معنوی بر شدت درد مبتلایان به سوختگی Nafiseh Keivan سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Master of medical surgical nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
12 How much does one percent of burnt total body surface area cost in hospitalized patients? Majid Khadem Rezaiyan سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Assistant Professor of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
13 Effects of flaxseed oil and olive oil on markers of inflammation and wound healing in burn patients: A randomized clinical trial Sanaz Masoumi سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Velayat Burn University Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
14 تحلیلی بر تاثیر درمانهای موضعی و سیستمیک سوختگی- مرور سیستماتیک سیده سحر میریان مهریان سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
15 The importance of nutrition in burn patients(Review) Mobin Motahedi سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Department of Operating Room, School of Allied Medical Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
16 نقش اسيد هاي آمينه در درمان بيماران سوختگي: مطالعه مروری Negar Mozaffarirad سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Burn department of Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
17 کلونیزاسیون عفونت های قارچی در سوختگی_مرورجامع سیستماتیک آیناز رضایی سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
18 Two years study of prevalence and antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wounds in the North of Iran Mahsa Sadeghi سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) Burn and regenerative medicine research center, Guilan University of medical sciences, Rasht, Iran
19 مروری بر درمان های زخم سوختگی حاد: گرافت پوست، استفاده از جایگزین های پوست، پانسمان ها، وکیوم تراپی شهریار ولی زاده سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
20 اهمیت تغذیه زودهنگام روده ای در بیماران دچار آسیب سوختگی-مطالعه مروری Marzie Zare سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) دانشجوی کارشناسی علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
21 مروری بر عوارض زخم سوختگی: عفونت صدف زارعی سوختگي حاد (احياء جراحي، کنترل عفونت، مراقبت ويژه، کنترل درد، تغذيه) دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
22 بررسی اثرات سوختگی بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران سوختگی Ozra Ahmadi sorkhkolae کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي لیسانس پرستاری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روانپزشکی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سار ی، ایران.
23 ارزیابی اثرات سوختگی سر و گردن بر استقلال زندگی بیماران - مرورسیستماتیک فراتحلیلی حسین علیزاده آذر کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دکتری حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
24 بررسی نیازهای مراقبتی کودکان با سوختگی سروگردن- مروری سیستماتیک فراتحلیلی رامیار علیزاده آذر کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دکترای حرفه ای پزشکی ،رامایا کالج پزشکی ،بنگلور-
25 Effects of Community-Based Exercise in Children with Severe Burns: A Randomized Trial Seyed ehsan Asadi کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي phd in Nursing, isfahan Medical University, isfahan, Iran.
26 Assessing the quality of life in people with burns Maedeh Askari کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Department of Nursing, Shushtar University of Medical Sciences Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
27 مشکلات اجتماعی افراد دارای بد شکلی در سوختگی ها سارا مقدم کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي عضو هیأت علمی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
28 بررسی ابعاد کیفیت زندگی افراد دارای سابقه سوختگی Fatemeh Fazeli کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي BSc Nursing Student, Nursing Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
29 Type of Burn as a Predictor of length of the Hospitalization days in burn patients Neda Gilani کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
30 Epidemiology of burn among geriatric population in Guilan province, IRAN: from 2010 to 2020 Zahra Haghani dogahe کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Burn and reconstructive research center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
31 اهمیت بازتوانی بزه دیدگان جرایم منتهی به سوختگی دکتر جلال الدین حسانی کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
32 بررسی علل عفونت زخم سوختگی ومقاومت آنتی بیوتیکی دربهبود بیماران سوختگی- مروری سیستماتیک Mahta Khademi کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دانشجوی کارشناسی پرستاری، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران
33 تحلیلی بر نقش تغذیه در بهبودی بیماران با سوختگی- مروری سیستماتیک علیرضا مقصودی کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
34 test Arghavan Malekshahi کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي test
35 Evaluation of Clinical and Laboratory Causes of Burns in Pre-school Children Arghavan Malekshahi کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Burn and regenerative medicine research center, Guilan University of medical sciences, Rasht, Iran
36 سوختگی دردوران بارداری و تأثیربرنتایج بارداری- مروری سیستماتیک سیده سحر میریان مهریان کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
37 Factors affecting the Length of Hospital Stay(LOS) of burn patients in the elderly : A survival analysis using the Cox model Mohammadreza Mobayen کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Burn and regenerative medicine research center, Guilan University of medical sciences, Rasht, Iran
38 The Impact of Parental Empowerment on Parental Perceived Stress and pediatrics Quality of Life After Chemical Burns. Elham Mohammadzadeh کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Mcs student in pediatric nursing,shahid beheshti medical university ,tehran,iran
39 اختلالات روانپزشکی در بیماران سوختگی Najibeh Mohseni moalemkolae کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روانپزشکی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سار ی، ایران.
40 علل خودسوزی و راهکارهای پیشگیری آن در بیماران سوختگی Najibeh Mohseni moalemkolae کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روانپزشکی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سار ی، ایران.
41 بررسی آسیب های روانشناختی در بیماران سوختگی: مطالعه مروری Saeedeh Najafi kersami کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي 1- کارشناسی ارشد مدیرت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
42 بررسی موانع آموزش خودمراقبتی به بیماران سوختگی: مطالعه مروری Saeedeh Najafi kersami کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي 1- کارشناسی ارشد مدیرت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
43 The effectiveness of acceptance and commitment therapy based on perceived stress, suicidal ideation, self-efficacy and self-esteem in burn patients in Mashhad in 2020 Jalal Nourmohammadi کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Master of Nursing, Department of Pediatrics, Shahid Hasheminejad Educational, Research and Treatment Center, Mashhad University of Medical Sciences
44 تاثیر روان درمانی حمایتی بر بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از حوادث سوختگی Erfan Rajabi کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران
45 پیامدهای روانی بدشکلی ناشی از سوختگی Zahra Shirazi کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دانشجوی کارشناسی پرستاری، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران،
46 بررسی کیفیت زندگی در بیماران دارای سابقه سوختگی Fatemeh Zare کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي Student Research Committee, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iran
47 بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در ناحیه سر و صورت مراجعه کننده گان به بیمارستان سوختگی امیرالمومنین شیراز در سال 1399 Abdolrahman Zarei کيفيت زندگي و تطابق اجتماعي دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مركز تحقيقات سوختگي و ترمیم زخم، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
48 نقش مداخلات توانبخشی در سوختگیهای اندام فوقانی Masoud Gharib فيزيوتراپي و کار درماني 1. استادیار کاردرمانی، دپارتمان توانبخشی دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران.
49 Evaluation of the effect of rehabilitation in burn patients(Review) Mobin Motahedi فيزيوتراپي و کار درماني Department of Operating Room, School of Allied Medical Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
50 مروری سیستماتیک بر تاثیرگیاهان دارویی موثر در بهبود زخم های سوختگی Mohammad Ebrahimi داروهاي مکمل دانشجوی کارشناسی پرستاری، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران
51 بررسی تاثیرات روش های مبتنی بر طب سنتی بر سوختگی – مرور سیستماتیک Mahdi Khademi داروهاي مکمل دانشجوی کارشناسی پرستاری، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران
52 The effect of aloe vera extract on reliving pain and itching in patients in burn ward of Shahid Mohammadi hospital in Bandar Abbas Arastou Fathi داروهاي مکمل student research committee of Hormozgan university of medical science
53 بررسی نقش ویتامین C بر ترمیم زخم های ناشی از حوادث سوختگی Erfan Rajabi داروهاي مکمل دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران
54 The effect of aloe vera extract on the relieving pain and itching in patients in burn ward of Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas. Arastou fathi داروهاي مکمل Student research Committee of Hormozgan university of Medical Sciences
55 تاثیر ریزمغذی ها در ترمیم زخم سوختگی- مروری سیستماتیک زهرا سلیمانی داروهاي مکمل دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد کرمان،دانشگاه آزاداسلامی، کرمان ، ایران
56 بررسي تاثير جراحي پلاستيك بر سوختگي با تاكيد بر تیشو اکسپندر Pegah Azadbakht درمان هاي موجود و نوين سوختگي هاي سرو صورت دانشجو
57 سوختگی شیمیایی و اورژانس چشم (مروری) Moslem Heydaripur درمان هاي موجود و نوين سوختگي هاي سرو صورت دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مسئول آموزش بالینی بیمارستان شهدای محراب ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. یزد. ایران
58 The Use of Dehydrated Human Amniotic/Chorionic Membrane Allografts in the Treatment of Facial Burns: systematic review Mohammad Rostami درمان هاي موجود و نوين سوختگي هاي سرو صورت - Master Student of the operating room, student research committee, Paramedical School of Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. Email: rostami137676@gmail.com Cell phone number: 09374323338
59 بررسی اصول بازسازی سوختگی نواحی سروگردن- مرور سیستماتیک فاطمه ولی پور بابلی درمان هاي موجود و نوين سوختگي هاي سرو صورت دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
60 Skin, burns and their types, severity and extent of burns, complications, stages of treatment mehrdadboroon درمان موجود و نوين سوختگي هاي استنشاقي Original author
61 تاثیر سلول های غشای آمنیون دربهبود زخم سوختگی- مروری سیستماتیک شقایق آبروش پانسمان هاي نوين دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
62 The direct cost of burn injuries in Imam Reza Hospital: a 4-year study Seyed Hassan Tavuosi Other related topics Surgical Oncology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
63 Evaluation of the effectiveness of medicinal plants on the healing process of wounds and burns in patients Maedeh Askari Other related topics Department of Nursing, Shushtar University of Medical Sciences Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
64 فراوانی سروتایپ های مختلف سودوموناس آئروژینوزا در عفونت های باکتریایی ناشی از سوختگی Hossein Azami Other related topics 1
65 بررسی تغییر میزان فاکتور NLR در بیماران دچار سوختگی شدید Hossein Azami Other related topics 1
66 Vaginal burn caused by alkaline batteries in children: a review study Forouzan Elyasi Other related topics Sexual and Reproductive Health Research Center, Addiction Institute, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. E mail: forouzan.elyasi@gmail.com
67 اثر هیپنوتیزم در کاهش درد بیماران سوختگی سارا مقدم Other related topics عضو هیأت علمی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
68 The epidemiology and outcome of burn injuries in Iran: A ten-year systematic review and meta-analysis. Aref Chakari-Khiavi Other related topics Student Research Committee, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
69 Prevalence of Fungal infections in burn patients in recent decades Leila Faeli Other related topics Student research committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
70 Predicting hope to be alive using spiritual experiences in burn patients Zeynab Haghdoost Shishegoorabi Other related topics MSc community health nursing/Burn and Regenerative Medicine Center,Guilan University of Medical Sciences,Rasht,Iran.
71 The Effect of Resilience Training on Anxiety of Patients with Deformity due to Burning Injuries Samaneh Haghi Other related topics Velayat Burn University hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
72 Exploration of the effect of fibroblast growth factor in collaboration with natural skin substitute for burned wound healing Seyedeh Sara Hahsemi پانسمان هاي نوين Burn and Wound Healing Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
73 Burned Children: A 6-Year Approach to Epidemiological Profile and Outcomes Marjan Hajati Other related topics Velayat Burn University Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
74 مرور سیستماتیک فرا تحلیلی اثر بخشی روشهای نوین درمان سوختگی فاطمه هاشمی پانسمان هاي نوين دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
75 بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پرستاری بیمارستان شهدای محراب Moslem Heydaripur Other related topics دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مسئول آموزش بالینی بیمارستان شهدای محراب ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. یزد. ایران
76 بررسی علل زمینه ای ایجاد سوختگی های سر و صورت Soodabeh Hoveidamanesh Other related topics Burn research center, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
77 Investigating the effect of seeing patients’ pre-burn face photoon thequalityofcareand levelofempathy of nurses with patients admitted to BICU Hedayat Jafari Other related topics Traditional and Complementary Medicine Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari,
78 Investigating the relationship between serum albumin level and the consequences of it in burned patients, hospitalized in Velayat hospital, during 2015-2018 Mohammadreza Mobayen Other related topics Burn and Regenerative Medicine Research Center
79 A review of the effects of biological and synthetic dressings on burn wounds in children Saba Kalantari پانسمان هاي نوين Bachelor of Nursing Student, Student Research Committee, Abhar School of Nursing, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. saba.kalantari99@gmail.com
80 The prevalence of delirium and related factors among the hospitalization patients of burn units: A narrative review study Mahsa Kamali Other related topics Boali-Sina hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. E mail: Kamali2n@gmail.com
81 The estimation of hospitalization costs in burn patients according to ABSI Majid Khadem-Rezaiyan Other related topics Assistant Professor of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
82 Comparison of PHMB-containing dressing and silver dressings in patients with critically infected wounds Arash Mahvashi پانسمان هاي نوين PHD in Microbiology
83 Hospital-acquired pressure ulcers risk factors in patients referred to a trauma center Mohammadreza Mobayen Other related topics Burn and regenerative medicine research center, Guilan University of medical sciences, Rasht, Iran
84 Evaluation of Therapeutic Effects of Traditional Ointment (ash of phellinus pomaceus,egg yolk,Eucerin) on second degree burns in rat Atefeh Mohseni Other related topics Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
85 سوختگی و سالمندی Sedigheh sadat Mokhtari Other related topics Graduate of Nursing in Nursing, Educational Supervisor of Shohadaye Mehrab Hospital, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
86 Epidemiology of burn in adult: A cross-sectional study in southern Iran, shiraz Mahboobeh-Sadat Modarresi Other related topics Burn and Wound Healing Research Center, Plastic and Reconstructive Surgery Ward, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
87 Evaluation of epilepsy and burn patterns in a tertiary hospital in southwestern Iran Ali Akbar Mohammadi Other related topics Burn and Wound Healing Research Center, Plastic and Reconstructive Surgery Ward, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
88 The epidemiology of chemical burns among the patients referred to burn centers in Shiraz during the years 2008-2018 Abdolkhalegh Keshavarzi Other related topics Burn and Wound Healing Research Center, Plastic and Reconstructive Surgery Ward, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
89 Suicide by self-immolation in southern Iran: an epidemiological study Ali Akbar Mohammadi Other related topics Burn and Wound Healing Research Center, Plastic and Reconstructive Surgery Ward, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
90 Effect of Andrographolide polymeric nanoparticles in improving burned wound healing Seyedeh-sara hashemi Other related topics Burn and Wound Healing Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
91 Epidemiology of facial burn injury in children: 3 years retrospective study in shiraz Abdolkhalegh Keshavarzi Other related topics Burn and Wound Healing Research Center, Plastic and Reconstructive Surgery Ward, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
92 Epidemiology in Burn Patients in Iran :A Review Mobin Motahedi Other related topics Department of Operating Room, School of Allied Medical Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
93 Evaluation of factors related to burns in children aged 1-6 years referred to Imam Reza Burns Training, Research and Treatment Center in Mashhad in 2020 Jalal Nourmohammadi Other related topics Master of Nursing, Department of Pediatrics, Shahid Hasheminejad Educational, Research and Treatment Center, Mashhad University of Medical Sciences
94 : بررسی تغییرات سطح هموگلوبین پس از هر بار تزریق پک سل در بیماران سوختگی بیمارستان ولایت در سال¬های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ Arman Parvizi Other related topics متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه – استادیار – مرکز تحقیقات انستزیولوژی – مرکز آموزشی درمانی الزهرا – رشت
95 Music intervention in burn patient's management Nilofar Pasyar Other related topics 1. PhD, Associate Professor in Nursing Education. Community Based Psychiatric Care Research Center, Nursing and Midwifery School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. E-mail: pasyarn@yahoo.com
96 A review of the consequences of burns in pregnancy Fatemeh Purbarar Other related topics 2. Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
97 تحلیلی بر کاربرد فناوری نانو در التیام زخم سوختگی _مروری سیستماتیک آیناز رضایی پانسمان هاي نوين دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
98 بررسی باکتری های بیماری زا در بیماران دچار سوختگی Ali Rivandi Other related topics 1
99 بررسی باکتری های بیماری زا در بیماران دچار سوختگی Ali Revsndi Other related topics 1
100 Evaluation of the effect of lipogel formulation containing extracts of Eryngium campestre L. and savory (Satureja hortensis L.) on wound in rats Fatemeh Royaniyan Other related topics 1Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
101 Prevalence and related factors of electrical burns in patients referred to Iranian medical centers: A systematic review and meta-analysis Mahsa Sadeghi Other related topics Burn and regenerative medicine research center, Guilan University of medical sciences, Rasht, Iran
102 Contrast of herbal methods against antibiotic resistance in infections caused by burns. Yalda Shojaei Other related topics Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran
103 Determination of Serum Levels of Interleukin-6,Interleukin-8, Interleukin-10, and Tumor Necrosis-Alpha and their Relationship With The Total Body Surface Area in Children Shahrzad Fallah Other related topics Assistant Professor of Pediatrics, Department of Pediatrics Immunology& Allergy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
104 مرور سیستماتیک فرا تحلیلی تاثیر درمانی پانسمان های سیلیکونی بر اسکار هیپرتروفیک سوختگی صدیقه سلگی پانسمان هاي نوين دانشجوی کارشناسی پرستاری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران
105 بررسی نقش پیوند غشای آمنیون در سوختگی های شیمیایی خفیف تا متوسط چشم Maryam Taghizadeh Other related topics دانشجوی کارشناسی پرستاری، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران
106 Recent Developments in Nano-Drug Delivery Systems Loaded by Phytochemicals for Wound Healing Rezvan Yazdian_Robati Other related topics 2Molecular and Cell Biology Research Center, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
107 Systematic review of progress in use of artificial skin in treating the patients with burn and thermal injuries Zahra Zarei پانسمان هاي نوين B Sc in Nursing ,Researchers and Elites Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
108 بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتامازی bla IMP-1 ، bla VIM-1 , و اینتگرون 1 در ایزوله های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان سوانح و سوختگی زارع در شهرستان ساری در سال 1397-98 محمد آهنجان روشهاي سلولي و ملکولي مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری
109 Cerium Oxide Nanoparticles: Hopes in Soft Tissue Engineering Saeid Kargozar روشهاي سلولي و ملکولي Tissue Engineering Research Group (TERG), Department of Anatomy and Cell Biology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
110 Evaluation of the effectiveness of using stem cells in wound healing Maedeh Askari روشهاي سلولي و ملکولي Department of Nursing, Shushtar University of Medical Sciences Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
111 مرور سیستماتیک بر پیشرفت ها وچالش هادرپیوندسلول های بنیادی برای ترمیم سوختگی Mahta Khademi روشهاي سلولي و ملکولي دانشجوی کارشناسی پرستاری، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران
112 Comparison of the healing consequence different human allogeneic platelet-rich plasma in wound healing AliReza Rafati روشهاي سلولي و ملکولي Division of Pharmacology and Pharmaceutical Chemistry, Sarvestan Branch, Islamic Azad University, Sarvestan, Iran.
113 The Role of Autologous PRP on wounds healing Sahar Rasooli روشهاي سلولي و ملکولي MA of Nursing
114 The Effect of PRP on ASC proliferation and adipogenic differentiation affecting animal model diabetic wound healing Razieh Rezaeianpour روشهاي سلولي و ملکولي 1 Burn and Wound Healing Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
115 Iranian Eye Bank as a model for development of the Iranian National Skin Bank Seyed Hassan Tavousi بانک پوست و مهندسي بافت Surgical oncology research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
116 Promotion of epithelial regeneration using implantation of super paramagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) labeled adipose derived stem cells followed by TGF-β1 administration on wound model in r Marzieh Darvishi بانک پوست و مهندسي بافت Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
117 Skin regeneration using self-assembling peptide nanofiber scaffolds, PuraMatrix, containing dental pulp stem cells on burn wound model in rat Reza Keikhaie بانک پوست و مهندسي بافت Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
118 بررسی اثر سن حیوان، استفاده از آنزیم در آسلولار کردن و روش استریلیزاسیون زنوگرفت بر سرعت و کیفیت ترمیم زخم Reyhaneh Nassiri mansour بانک پوست و مهندسي بافت Department of Tissue Engineering, School of Advanced Technologies in Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
119 تاثیر ارتباط درمانی بر اضطراب ناشی از درد و ترمیم زخم های سوختگی سارا مقدم روشهاي نوين جراحي ترميمي عضو هیأت علمی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
120 Epidemiology of Toxic Epidermal Necrolysis in Guilan province: A ten-year retrospective study Zahra Haghani dogahe روشهاي نوين جراحي ترميمي Burn and reconstructive research center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
121 Wound pH and autograft taking in burn wounds: An experimental study Farhang Safarnejad روشهاي نوين جراحي ترميمي Assistant professor, department of surgery, Kurdistan University of medical sciences


ورود اعضا
اخبار
گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  • دهمین کنگره کشوری سوختگی
  • دهمین کنگره کشوری سوختگی
  • دهمین کنگره کشوری سوختگی
  • دهمین کنگره کشوری سوختگی
  • 136
  • 135
  • 134
  • 133
  • 132
  • 131
حامیان کنگره
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 17
ماه جاری 4579
کل مراجعات 39114
نشانی دبیرخانه:ساری - کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا - مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری
تلفن: 88271778-021